اندوخته قانونی

طبق ماده ۱۴۰ قانون تجارت، هیئت مدیره مکلف است هرسال یک بیستم [۵ درصد] ازسودخالص شرکت را بعنوان اندوخته قانونی موضوع نماید.همین که اندوخته به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است ودرصورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تاوقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد؛ البته بر اساس ماده ۲۳۸ همان قانون اندوخته قانون از محل سودخالص شرکت پس از وضع زیان های وارده درسال های قبل وضع خواهد شد، لذا در شرایطی که شرکت زیان انباشته دارد ، تنها، رقم سود خالص سال جاری نباید مبنای محاسبه اندوخته قانونی قرار گیرد بلکه لازم است جمع زیان سنواتی از رقم سود خالص سال جاری کسر و یک بیستم مازاد محاسبه و به عنوان اندوخته قانونی در نظر گرفته شود.
طبق تبصره ۲ ماده ۱۵۸، انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *